Ochrana oznamovateľov

INFORMÁCIE PRE OZNAMOVATEĽOV MOŽNEJ PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI O SPÔSOBOCH PODÁVANIA OZNÁMENÍ A VNÚTORNOM SYSTÉME PREVEROVANIA OZNÁMENÍ

Popri Etickej linke, ktorá predstavuje (z pohľadu spoločnosti) preferovaný kanál podávania oznámení o možnom porušení Etického kódexu alebo o protiprávnom konaní (oznámenie prijíma a na jeho riešenie dohliada koncernový Riadiaci Compliance officer), má spoločnosť implementovaný aj vnútorný systém preverovania oznámení a menované zodpovedné osoby podľa zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“).

Spoločnosť prijíma v súlade so Zákonom od zamestnancov a fyzických osôb, ktoré sú pre ňu činné inak ako v základnom pracovnoprávnom vzťahu, oznámenia, ktoré obsahujú informácie o možnej protispoločenskej činnosti, ku ktorej došlo alebo má dôjsť v spoločnosti, s ktorou je oznamovateľ v pracovnoprávnom vzťahu alebo inom obdobnom vzťahu podľa § 2 písm. e) a f) Zákona (resp. sa oň uchádzal, alebo tento vzťah skončil), a ktorá:

a) má znaky trestného činu, alebo
b) má znaky priestupku alebo správneho deliktu, alebo
c) je iným protispoločenským konaním pôsobiacim negatívne na spoločnosť.

 

SPÔSOBY PODÁVANIA OZNÁMENÍ

Oznámenie je možné urobiť:
• písomne elektronickou poštou na e-mailovú adresu: oznamovatelsk@oseva.eu (nepretržitá prístupnosť);
• telefonicky na telefónnom čísle: +421 910 190 569 (prístupné v bežný pracovný deň od 09:00 hod. do 14:00 hod.);
• písomne poštou na adresu: Výrobno-obchodný riaditeľ pre SK, Vedoucí personalistiky a mezd, Manažer informačních systémů, OSEVA, a.s., slovenská organizačná zložka, Štrková 1, 946 32 Marcelová, Slovenská republika. Zodpovedná osoba Výrobno-obchodný riaditeľ pre SK, Vedoucí personalistiky a mezd, Manažer informačních systémů.

Na obálke musí byť vyznačené „NEOTVÁRAŤ – OZNÁMENIE“, v opačnom prípade nemôžeme úplne garantovať utajenie totožnosti oznamovateľa, dotknutej osoby alebo dôvernosť oznamovaných informácií;
• na požiadanie tiež osobne u zodpovednej osoby v bežných pracovných dňoch od 09:00 hod. do 14:00 hod.

Zodpovednou osobou určenou spoločnosťou na prijímanie a preverovanie oznámení podľa Zákona je:

Výrobno-obchodný riaditeľ pre SK, Vedoucí personalistiky a mezd, Manažer informačních systémů, spoločnosti OSEVA, a.s.

Spoločnosť preverí oznámenie a oznámi oznamovateľovi výsledok preverenia oznámenia a opatrenia, ak boli prijaté na základe preverenia oznámenia, do 90 dní od potvrdenia prijatia oznámenia alebo ak prijatie oznámenia nepotvrdí, do 90 dní od uplynutia siedmich dní od prijatia oznámenia. Ak výsledkom preverenia oznámenia je postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov, spoločnosť o tejto skutočnosti vopred informuje oznamovateľa, to sa neuplatní v prípade, ak by informovaním oznamovateľa mohlo byť zmarené prešetrenie oznámenia.

Podrobnejší postup spoločnosti pri vybavovaní oznámení protispoločenskej činnosti ako aj pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti upravuje príslušný interný predpis „Oznámenia protispoločenskej činnosti, ochrana oznamovateľa a interný systém preverovania oznámení“.

Ktokoľvek môže kedykoľvek podať svoj podnet o protiprávnom konaní aj na Etickú linku koncernu alebo u Compliance officera spoločnosti. Etická linka rieši všetky podnety od všetkých oznamovateľov (vrátane podnetov nesplňujúcich kritéria pre oznámenia či oznamovateľa podľa Zákona) ako aj anonymné podnety. Ochrana oznamovateľa je garantovaná a riešenie týchto podnetov sa riadi pravidlami programu Compliance (a nie podľa Zákona).

Ak máte záujem podať oznámenie cez Etickú linku podľa podmienok programu Compliance kliknite tu, alebo kontakty nájdete na nástenkách spoločnosti.
Preferovanou formou riešenia oznámení v zmysle Európskej legislatívy je interné oznámenie a prijatie nápravného opatrenia priamo u zamestnávateľa. Oznamovateľ ale môže podať oznámenie o možnej protispoločenskej činnosti i Úradu na ochranu oznamovateľov (spôsoby oznámenia sú uvedené na stránke úradu: https://www.oznamovatelia.sk/chcem-oznamit/), prokuratúre alebo správnemu orgánu príslušnému na konanie o správnom delikte, ktorý je závažnou protispoločenskou činnosťou podľa § 2 písm. d) bodu 3 a 4 Zákona alebo príslušnej inštitúcii, orgánu, úradu alebo agentúre Európskej Únie.
 

MOŽNOSTI OCHRANY

Oznamovateľ má nárok na ochranu totožnosti a ochranu proti odvetným opatreniam. Ak sa oznamovateľ domnieva, že v súvislosti s oznámením bol voči nemu urobený pracovnoprávny úkon, s ktorým nesúhlasí, môže požiadať Úrad na ochranu oznamovateľov do 15 dní odo dňa, keď sa dozvedel o pracovnoprávnom úkone, o pozastavenie účinnosti tohto pracovnoprávneho úkonu.
Oznamovateľ môže pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti požiadať o poskytnutie ochrany v rámci trestného konania (prokuratúru), resp. konania o správnom delikte (príslušný správny orgán) v zmysle § 3, resp. § 5 Zákona.